ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN VOOR HET SCHILDERS-, BEHANGERS- EN GLASZETBEDRIJF IN NEDERLAND

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1 – Definities ARTIKEL 2 – Werkingssfeer ARTIKEL 3 – Aanbod

ARTIKEL 4 – Totstandkoming van de overeenkomst ARTIKEL 5 – Verplichtingen van de ondernemer ARTIKEL 6 – Verplichtingen van de consument ARTIKEL 7 – Meer- en minderwerk

ARTIKEL 8 – Overmacht ARTIKEL 9 – Oplevering ARTIKEL 10 – Zekerheid

ARTIKEL 11 – Betaling in termijnen ARTIKEL 12 – De eindafrekening

ARTIKEL 13 – Niet-nakoming van de betalingsverplichting ARTIKEL 14 – Eigendom van tekeningen en ontwerpen e.d. ARTIKEL 15 – Garantie

ARTIKEL 16 – Geschillenregeling

ARTIKEL 17 – Nederlands Recht ARTIKEL 18 – Branchegarantie nakoming bindende adviezen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. Ondernemer: natuurlijk of rechtspersoon, die bedrijfsmatig offertes uitbrengt en die glas-, schilders- behangers- en/of afwerkingswerkzaamheden uitvoert en daartoe te verwerken produkten levert.

Werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en daarbij door de ondernemer geleverde materialen.

ARTIKEL 2 – WERKINGSSFEER

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle prijsaanbiedingen en overeenkomsten tus- sen ondernemer en consument.

ARTIKEL 3 – AANBOD

 

 • Het aanbod voor werk wordt per mail gedaan
  • Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is onherroepelijk gedurende 30 dagen na ontvangst.
  • Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de con- sument mogelijk te maken.

 

 • Het aanbod geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingsmethode die zal worden gehantee- rd: aanneming, richtprijs of regie.
  • Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” komen partijen een vast bedrag (aanneem- som) overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
  • Bij de prijsvormingsmethode “richtprijs” doet de ondernemer een zo nauwkeurig moge- lijke schatting van de kosten van het werk;
  • Bij de prijsvormingsmethode “regie” doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen).

 

 • Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
  • Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene consumentenvoor- waarden.

ARTIKEL 4 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument.

 

ARTIKEL 5 – VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER

 

 • De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overe- ngekomen.
  • De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde voor- schriften in acht zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
  • De ondernemer is verplicht de consument te wijzen op:
   • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
   • kenbare gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
   • gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
   • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden, waaronder het werken op een ondeugdelijke ondergrond.
  • De ondernemer is aansprakelijk voor de schade, tenzij deze hem niet is toe te rekenen.
  • De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door terzake deskundige per- sonen.
  • De ondernemer vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade, voor zover deze door de uitvoering van het werk is toegebracht en te verwijten is aan nala- tigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de ondernemer zelf dan wel zijn onderge- schikten of andere door hem bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen.

ARTIKEL 6 – VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT

 

 • De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
  • De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen e.d.) en de voor het werk te verschaffen gegevens.
  • De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water.
  • De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de ondernemer behoren zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
  • Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden indien deze omstandigheden hem kunnen worden toege- rekend.
  • De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door

 

 • onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  • onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
  • gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
  • gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld.

Dit doet niet af aan de plicht van de ondernemer om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.

 

ARTIKEL 7 – MEER- EN MINDERWERK

 

 • Bij de prijsvormingsmethode aanneming of richtprijs kan de consument nadat de overeen- komst is gesloten, in overeenstemming met de prijsvormingsmethode zonder dat een aparte over- eenkomst wordt gesloten meer- of minderwerk opdragen.
  • Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt behoudens spoedeisende omstandigheden vooraf schriftelijk overeengekomen.

ARTIKEL 8 – OVERMACHT

 

 • Wordt de uitvoering van het werk voor één der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is de wederpartij gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid gemaakte kosten.
  • Indien de overmachtssituatie ertoe leidt dat één der partijen zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschort, is de wederpartij voor die periode ook ontheven van zijn verplichtingen.

ARTIKEL 9 – OPLEVERING

 

 • Bij overschrijding van de vaste dan wel de vermoedelijke opleveringsdatum is de ondernemer verplicht de hierdoor geleden schade te vergoeden, tenzij de overschrijding hem niet kan worden toegerekend.
  • Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard;
  • Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
 • Hetzij wanneer uiterlijk 10 werkdagen zijn verstreken nadat de consument van de ondernemer bij aangetekende brief de mededeling heeft ontvangen dat het werk voltooid is en deze heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
 • Hetzij wanneer de consument het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande, dat door in gebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgele- verd wordt beschouwd, tenzij aan in gebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet gerecht- vaardigd is.

ARTIKEL 10 – ZEKERHEID

 

 1. De ondernemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de consu- ment.
  1. De ondernemer kan na het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen, indien hij  goede grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien   en zolang de consument in dit geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de ondernemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voorzover dit gerechtvaardigd is.

ARTIKEL 11 – BETALING IN TERMIJNEN

 

 1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval plaats te vinden uiterlijk twee weken na ont- vangst van de rekening.
  1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting terzake van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid betaling van een termijn op te schorten.

ARTIKEL 12 – DE EINDAFREKENING

 

 1. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de ondernemer bij de consument de eind- afrekening in.
  1. De eindafrekening geeft een duidelijke omschrijving van de werkzaamheden, uitgesplitst naar de oorspronkelijke opdracht, en van het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
  1. In de eindafrekening wordt een specificatie gegeven van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uurtarieven en van de overige kosten. Indien van toe- passing wordt verder een specificatie van meer- en/of minderwerk opgenomen.
  1. De in het vorige lid genoemde specificatie vindt niet plaats voor zover het werk is uitgevoerd voor een aanneemsom, behoudens opgedragen meer en/of minderwerk.
  1. Bij de prijsvormingsmethode richtprijs mag de overeengekomen richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 7. De reden van een eventuele overschrijding van de richtprijs dient uit de specificatie duidelijk te blij- ken.
  1. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen drie weken na ontvangst van de rekening.

ARTIKEL 13 – NIET-NAKOMING VAN DE BETALINGSVERPLICHTING

 

 1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestel- ling in verzuim te zijn. Niettemin zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 één betalingsherinnering, waarin hij de consument op  zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen twee weken na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
  1. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen  vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 11 lid 1 en artikel 12 lid 6 tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge arti- kel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek.
  1. De ondernemer is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van twee weken bevoegd zon- der nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Indien de ondernemer hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.

 

 1. Indien de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke  blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schriftelijk in gebre- ke heeft gesteld en één week is verlopen na ontvangst van de ingebrekestelling. Het in de vorige   zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.
  1. De ondernemer blijft eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
  1. Indien de ondernemer een door hem aan de consument verschuldigde schadevergoeding niet tijdig betaalt, kan de consument hem per brief wijzen op zijn verzuim. Indien de ondernemer  niet binnen twee weken na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim te verkeren. De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van over- eenkomstige toepassing.

ARTIKEL 14 – EIGENDOM VAN TEKENINGEN EN ONTWERPEN E.D.

 

 1. De door of vanwege de ondernemer verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, begrotingen en calculaties e.d. waarvan de ondernemer zich het eigendom wenst voor te behouden, blijven zijn eigendom.
  1. Alle met betrekking tot ontwerpen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen e.d. gevestigde rechten (auteursrechten, modelrechten e.d.) worden voorbehouden en dienen te worden geëerbiedigd.

ARTIKEL 15 – GARANTIE

 

 1. De ondernemer garandeert dat eventuele gebreken in het werk na oplevering, gedurende de hierna te noemen perioden kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen verband houdt met het werk. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.

 

 1. Garantie buitenschilderen
 2. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde buitenschilderwerk:
  1. voldoende bescherming zal bieden tegen aantasting door weersinvloeden;
  1. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de ondergrond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
  1. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem, en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
 3. De garantie wordt gegeven op het uitgevoerde buitenschilderwerk voor een periode van twee jaar.
 4. Afhankelijk van het verfsysteem en het aantal aangebrachte lagen is de garantietermijn bij
  1. – watergedragen verf
   1. vochtregulerende verf
   1. dekkende beits
   1. high solid verf
   1. traditionele verf drie jaar
  1. gesiliconiseerde verf vier jaar.

 

 1. Garantie binnenschilderen
 2. De ondernemer garandeert dat het uitgevoerde binnenschilderwerk
  1. voldoende bescherming zal bieden doordat het toegepaste verfsysteem aan de onder- grond gehecht zal blijven en niet op een voor de ondergrond schadelijke wijze zal verweren;
  1. wordt aangebracht met behulp van het correcte applicatiesysteem en/of materialen volgens de voorschriften van de fabrikant.
 3. De garantie wordt gegeven voor een periode van vier jaar.

 

 1. Garantie glaszetten
 2. De ondernemer garandeert dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen.
 3. Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dubbelglas, garan- deert de ondernemer dat gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen ver- mindering van doorzicht door stofaanslag of condensatie tussen de bladen van geplaatst isolerend dubbelglas zal plaatsvinden.

De consument kan deze periode verlengen met vijf jaar door het geplaatste isolerend dubbel- glas in het vijfde jaar na plaatsing te laten inspecteren door de ondernemer, waarna het eventueel aanbevolen onderhoud door de ondernemer moet worden uitgevoerd.

 

 • Buiten de garantie vallen:
  • Mechanische breuk;
  • Thermische breuk, bijvoorbeeld door plaatselijk opwarming wat veroorzaakt kan wor- den door gedeeltelijk beplakken, beschilderen van de ruit, te dicht tegen de ruit geplaatste verwar- ming en/of hangende zonwering, condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit, interfe- rentie verkleuring als gevolg van gelijke glasdikte.

 

 1. Garantie behangen

De ondernemer garandeert dat het behang/de wandbekleding op een correcte wijze op de wand wordt aangebracht, alsmede dat de daarvoor geldende fabrieksvoorschriften daarbij in acht worden genomen.

 

ARTIKEL 16 – GESCHILLENREGELING

 

 1. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Schilders-, glaszetters- en Stukadoorsbedrijf, Surinamestraat 24, 2585 GJ Den Haag.
  1. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd.
  1. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
  1. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient da- rbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen
  1. De Geschillencommissie doet uitspraak met in achtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezon- den. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
  1. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel de hierboven de hierboven genoemde geschillen- commissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen.

ARTIKEL 17 – NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.